Facebook RSS
пњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ —"«б д« «—"б гё«б«р « 'б »д«

Ќѕжѕ ѕжб… Ёб"Ўнд

≈д Ќѕжѕ ѕжб… Ёб"Ўнд «бг«∆н…  г  Ќѕнѕе« ж —"нге« гЏ «бќ—«∆Ў «б н  г ≈нѕ«Џе« бѕм ћ«гЏ… «бѕжб «бЏ—»н… ж«бћгЏн… «бЏ«г… бб√гг «бг Ќѕ…. яг«  г ≈Џб«д е–е «бгдЎё… »√де« гд«Ўё «ё '«ѕн… жџдн… »«бЋ—ж«  жен ћ"Ѕ √'нб гд «б√—«÷н «бЁб"Ўндн….
  г"√б…   —"нг Ќѕжѕ Ёб"Ўнд «бг«∆н… Ён «б»Ќ— «бг ж"Ў  я«д н г «бЏгб Џбне« гд– Ё —… Ўжнб… б√д Ќѕжѕ Ёб"Ўнд «бг«∆н… џн— г—"г… Ён «б»Ќ— «б√»н÷ «бг ж"Ў ж ё——  —"нг «бЌѕжѕ «б н ёѕ  'б Ён «бЏгё ≈бм Џ'—«  «б√гн«б Ён «бг ж"Ў.
—н«÷ гд'ж—

гд я «» "»Џѕя Џбм »«бн"( Џд н«"— Џ—Ё«  Ён Ў—«»б") яг« ня » #Ўб«б_' жн

д'— » «—нќ: √г"

гд я«д н ќншб √д «бќ—жћ «бѕ—«г« нян бгдўг… «б Ќ—н— «бЁб"Ўндн… гд »н—ж  'нЁ 1982° "н я—— Ён «бяЋн— гд  Ё«'нбе «бЌ"нд… џ—ж» «бЋб«Ћ«Ѕ 20 я«джд «б√жб Џ«г 1983° жбяд гд Ў—«»б"њ!

«де« Ќя«н… "«бќ н«— ж«б»Ќ—" (Џдж«д —ж«н… 'ен—… б√—д"  егдџж«н)° ж"«бќ н«—" еж «ббё» «бЌгнг б√»н Џг«—° ж«б»Ќ— ж«Ќѕ° "ж«Ѕ »Ќ— »н—ж  √ж »Ќ— Ў—«»б"! √де «б»Ќ— «б–н —гм Ёне «бЏ—» Ёб"Ўнд »ѕб« гд √д н—гж« «бЏѕж...яг« —ѕѕж« Ён «б"гд «б—жгд"н «бџ«»—!!

бёѕ  "«—Џ  «б√Ќѕ«Ћ «б"н«"н… ж«бЏ"я—н… Ён Ў—«»б" «б н 'еѕ ° Џбм гѕм √—»Џнд нжг«  ё—н»«° √ЏдЁ «бЌ—ж». жЌ'б √жб «д'ё«ё ѕгжн Ён 'ЁжЁ «бЋж—… «бЁб"Ўндн…° жўе— "√»ж гж"м" гё«»б "√»ж Џг«—"° жя«д  «бгѕ«ЁЏ ж«б√ е«г«  «бг »«ѕб… »«бќн«д…° ен бџ… «бЌж«— «бжЌнѕ…!

"—  Ў—«»б"° √д« жЌ"д° 4 г—«  ќб«б  бя «бЌ—ж». жЁн яб "н«—… яд  √дёб '—ќ… «бгѕнд… «б н «Ќ ÷д  ё÷«н« «бЏ—» Џ»—  «—нќе«...ж«б н  Ќ —ё Ён Ќ—ж» «бЁб"Ўндннд гЏ «бЁб"Ўндннд° жЁн Ќ—ж» «бЁб"Ўндннд ж«б"ж—ннд° жЁн «бЌ—ж» »«бжя«б… «б н  ж—Ў Ёне« ћ"Ѕ гд √»д«∆е«° я«бЏ«ѕ…!

бёѕ д"Ќ гЏўг "я«д «бгѕнд… Ён –бя «б' «Ѕ «бм "џ— « ж«б÷дн… ж«бяж—… ж«бгд ћЏ«  «б»Ќ—н… Џбм Ў—нё »н—ж . '«—  «бгѕнд… гёЁ—… б« дћѕ Ёне« "жм «бг"бЌнд ж«бгё« бнд° ж»"Ў«  ж√я'«я г" ЌѕЋ… б »ѕнб «бЏгб«  «б'Џ»…  Џ—÷ "«Џ«  нѕ жгЌ«Ёў ћбѕн… жеѕ«н« —ќн'…  Ќгб «"г«Ѕ г«—я«  Џ«бгн… гёбшѕ…...

«÷Ў— «»жЏг«—° »Џѕ "нЎ—… ёж«  «»ж гж"м Џбм гќнг «б»«—ѕ жгЌ«'—… гќнг «б»ѕш«жн° «бм «б√Ќ г«Ѕ Ён Џгё Ў—«»б"° г дёб« »"—шн… гд »н  «бм »н ° Ён «б"«е—н… ж'«—Џ Џ"гн жЎ—нё «бг∆ нд жг Ё—Џ«  «б б ж'жб« «бм «бгнд«Ѕ.

ж«÷Ў— —'нѕ я—«гн° «б–н Џћ" Џд «ЎЁ«Ѕ «бЌ—нё° «бм гџ«ѕ—… Ў—«»б" ж«б√ё«г… Ён √Ќѕ ё'ж— «б÷н«Ё… «б—∆«"н… Ён ѕг'ё. жёѕ  Џ—ш÷ я—«гн ббяЋн— гд «б 'яня Ён гж«ёЁе... бяд "Џнг Ў—«»б" ж—ћб «бѕжб… «бгЌдшя° г« б»Ћ √д √–еб яб «бг'яшянд° Ќнд √Ўбё дѕ«Ѕе «б «—нќн гд«'ѕ« «б—∆н" «б—∆н" Ќ«Ёў «б√"ѕ ж"«б√ќ" н«"— Џ—Ё« ° » жЁн— «бѕг«Ѕ ж«б"б«Ќ гд √ћб гЏ—я… «б√г… б Ќ—н— «бёѕ"...жбн" б Ќ—н— гќнг «б»ѕш«жн!!

я«д —'нѕ я—«гн ÷гн— Ў—«»б"° ж÷гн— «бё÷н… «бЁб"Ўндн…° ж÷гн— «бЏ—ж»…...Ён –бя «бгжёЁ «бћ—нЅ «б–н —ЁЏ Ёне «бџЎ«Ѕ «бЎ—«»б"н Џд «бћгнЏ° жѕЁЏ »√ ћ«е «б "жн«  «б н  ден «бг√"«…. «б√"ѕ ж'Ё я—«гн »√де "«б—ћб/ «б√" Ћд«Ѕ"° жЏ—Ё«  ё«б Ён гћ«б"е: бг нџб»дн "н«"н б»д«дн яг« ЁЏб —'нѕ я—«гн!

ж« ће  «бм Ў—«»б" Џ'—«  «б»ж«ќ—  Ќгб «б√"бЌ… ж«б–ќ«∆— ж«бгё« бнд жёж«Ёб «б'Ќ«Ённд ж«бг—«"бнд гд яб √дЌ«Ѕ «бЏ«бг! '«—  «бгѕнд… "«Ќ… Ќ—». ж√–я— «б'ж— «бг—шжЏ… «б н «б ёЎд«е« б'«Ќд… гд «б'«Ќд«  «бг»—шѕ… «б н «я ў  Ёне« ћЋЋ «бё бм Ён √ян«" «бд«нбжд° √г«г «бг" 'Ём «б√"б«гн. я«д  ћЋЋ« »б« √еб! жя«д «бг'еѕ ЁўнЏ« Ён «б√ћж«Ѕ «б÷»«»н… «б н д'— е« √ѕќд… «бЌ—«∆ё «бг '«Џѕ… гд ќ"«д«  «бжёжѕ Ён г'Ё«… Ў—«»б".

я«д  «б Ќёнё«  «б н √ћ—н е« Ён √—÷ «бгЏ«—я гд «бджЏ «б√ћ—√! бёѕ "гшнд« «б√гж— »√"г«∆е«° ж "»ш» –бя »гдЏ ѕќжб √Џѕ«ѕ "«б√Ёя«—" «бм Џѕ… ѕжб Џ—»н…. ж√Џ ёѕ √ддн √ќ '—  ябш «бг√"«… »Џдж«д √–я—е Ќ м «бнжг: "Ён Ў—«»б": д«— «бЏ—»! г«Ѕ «бЏ—»!"...

ж Ќѕшѕ гжЏѕ гџ«ѕ—… "«»ж Џг«—" гЏ √—»Џ… ¬б«Ё гё« б нжг «б√Ќѕ Џбм г д 5 "Ёд нжд«дн… «бћд"н… жѕжбн… «б—«н… жЁ—д"н… «бЌг«н…. я«д –бя Џё» г»«ѕ—… "Џжѕн…/ "ж—н… »÷г«д«  ѕжбн… ж«ёбнгн….

ж √ћбш «бгжЏѕ гд «б√Ќѕ «бм џ—ж» «бЋб«Ћ«Ѕ. бёѕ ѕќб  «"—«∆нб Џбм «бќЎ° жб«Ќё  Ў«∆—« е« ж»ж«—ће« «б'нѕ «бЋгнд «бг гЋб »'ќ' н«"— Џ—Ё« ° гд '«—Џ «бм '«—Џ° жгд »д«н… «бм »д«н…° ж'жб« «бм «" еѕ«Ё «Ќѕм «б"Ёд «бнжд«дн… «б—«"н… Ён г—Ё√ Ў—«»б"° «Џ ё«ѕ« »√д Џ—Ё«  ёѕ «ќ «—е« Ён Ў—нёе «бм «бнгд √ж «бм «бћ"«∆—.

Ён –бя «бЏг—° ѕЁЏ дн Ќг«"«  «б»ѕ«н« ° «бм «б"Џн б√ћ—«Ѕ «ббё«Ѕ «б'Ќ«Ён «б√ќн— гЏ "«бќ н«—"! бг няд ёѕ √ѕбм »√н ЌѕнЋ б√н ж"нб… «Џб«гн…. жя«д  «бгѕнд…  Ќ ÷д √яЋ— гд 500 'Ќ«Ён гд яб √дЌ«Ѕ «бяжя»°  г —"ж« Ён √Ќѕ 'ж«—Џ «б"«е—н…° жЏ«'ж« нжгн«  "Ќ—»н…" ёбш Ёне« «бджг ж'Ќш «бЎЏ«г... жбг няЁшж« Џд гб«Ќё… "«»ж Џг«—"° бядег бг нЁж"ж« где «б« » '«—нЌ ќ«ЎЁ…. я«д «б"Џнг «бгЌ«'— Ён Ў—«»б" нўе— »'яб гЁ«ћмЅ ж"Ў «б'Ќ«Ённд° Ћг б« нб»Ћ √д нќ Ён »'яб гЁ«ћмЅ ќб«б ѕё«∆ё!

бг √яд √Џ—Ё √ддн »'ѕѕ «бЌ'жб Џбм "«б"»ё «б'Ќ«Ён" «б√жб° ж—»г« «б√ег° Ён Ќн« н «бгедн…... ябш г« ќЎ— бн еж √ддн бд √Џжѕ «бм »н—ж  ѕжд Ќж«— гЏ √»н Џгш«—! жбяд янЁ √'б «бнењ!

бгЏ  Ён —√"н Ёя—… гћджд…!

ё'ѕ  «б"н«"н «бЎ—«»б"н «бгЏ—жЁ ж—ћб «б√Џг«б «б'ен— ж«'Ё Ё «б° «ж "√»ж «б"Џѕ" яг« еж бё»е «бгЌ»»° жя«д √»—" «бжћже Ён ен∆… «б д"нё «б'г«бн… ж«бгябшЁ гд —'нѕ я—«гн »г «»Џ… «бгЁ«ж÷«  гЏ √Ў—«Ё «б'—«Џ° Ён гЌ«жб… '»е н«∆"… б ћдн» «бгѕнд… «бѕг«— ж«бжнб« . ж«б√ег √д «бЏ"н" "«»ж «б"Џѕ" я«д нЌ»дн жнЏ—Ёдн жб« нќЁн «Џћ«»е »дћ«Ќн «б"—нЏ Ён «ё Ќ«г «б'Ќ«Ё… «б»н—ж н…...

ж»яб "»— «Ѕ…"° «ё —Ќ  Џбне  'янб жЁѕ Ў—«»б"н "—"гн" б жѕнЏ "√»ж Џгш«—" ё»б —яж»е «б»Ќ—° ж«' —Ў  г гдн«: " ÷гдн «бм «бжЁѕ »'Ё… "г—«Ёё"! ж÷Ќя ж«'Ё »я жёѕ Ёег "«ббЏ»…": жеб е–« гдў— г—«Ёёњ гд "н'ѕшёњ г«'н «бЌ«б...

жџ"жд« н«"— Џ—Ё«  Ён «Ќѕм «б'ёё «б"—шн… Ён '«—Џ Џ"гн. ѕќбд« Џбне Ён џ—Ё…  »ѕж џ—Ё… гя »° жя«д б« н"«б г" бён« Џбм яд»… ћбѕн… "жѕ«Ѕ° г ќЁЁ« гд «бяжЁн… ж«бгб«»" «бЏ"я—н… «бгЏ «ѕ…! »бгЌ «б»'—° «д Ё÷ «б—ћб »Џнднд Ќг—«жнд гдея нд° ж«" Џ«ѕ гўе— «бё«∆ѕ° Ён Ќнд —«Ќ Ќ"д нб ёЎ Џ'—«  «б'ж— »ѕжд √–д гд √Ќѕ!

я«д √»ж Џгш«— "н" —нЌ"  Ќ  Ќ—«"… «б»д«ѕё! д"н жЁѕ «бжѕ«Џ ж«д »е √ддн 'Ќ«Ён ж√де жёЏ Ён ѕ«∆—… «б÷жЅ...жб« √Џ—Ё Ќ м «ббЌў… бг«–« бг нџ÷» жбг нЎ—ѕдн° √д« жЌ"д° «бм «бќ«—ћ!

√жб —ѕ ЁЏб бе я«д: гд √н ћ—нѕ… √д гњ √ћ» е »"—Џ…: "«б√Ёя«—". жЁ«ћ√дн! »б 'Џёдн: "«д ж » жЏ бн»н«"!!

"гЏ  ћб»… «" дЁ«— «бЌ—ш«" ж"ќ—Ў'…" «б»д«ѕё! бг «б Ё ! я«д  бЌў… г'н—н…! бг няд Ќ—ш«" "«»ж Џгш«—" бн —ѕѕж«° Ён  бя «ббЌў«  «бг'Ќжд… »«б ж —° Ён «Ўб«ё «бд«— Џбм 'Ќ«Ён жг'жш— "» жЏ бн»н«"... жжћѕ  дЁ"н √'—ќ »√Џбм 'ж н: «»ѕ«° дЌд "» жЏ «б"Џжѕн…"!

Ён «бЌёнё…° бг √яд √Џ—Ё дЌд "» жЏ" гд! ябш г« Џ—Ё е еж √ддн г÷Ў— б√ћ —«Ќ «бћж«» «бгдё–... ж«б–н √Ћ«— ÷Ќя «б"Џнг «бЁб"Ўндн° жеѕ√  «б»д«ѕё!

бг няд ёѕ ё—— гдЌн ЌѕнЋ «бжѕ«Џ. Џ«ћб е гг«"Ќ«: √д  √г«г ќн«—нд° «г« √д  Ўбё «бд«— Џбнш гд е–е «б»дѕён… Џбм нгнд гя »я° ж«г« √д √Ё Ќ ¬б… «б "ћнб! ж÷Ќя гћѕѕ«° жё«б бн: «Ё Ќ «б¬б… ... жбяд √д« гд "н÷џЎ Џбм "— «б жёЁ Џд «бяб«г!

Џ—Ё  √д "«бќ н«—" «" нёў '»нЌ… –бя «бнжг »Џѕ бнб… г—её… жджг ёбнб.  'ЁшЌ Џд«жнд «бћ—«∆ѕ° жЎб»  —жнё е «бЎ—«»б"н… «б√ќн—…: "яЏя… »яд«Ё…" гд гЌб«  —ЁЏ  «бЌб«».

я«д Ќ"нд«. ё«б б—'нѕ я—«гн Ён « '«б е« Ён √ќн— »ндег«: "бд √ќ–б √ебн Ён Ў—«»б"! √д  «бгЁжш÷ ж" гжд" Џбм «б—ё«»"! бяде —Ё÷ √д нё«—д ќ—жће гд »н—ж  »ќ—жће гд Ў—«»б". ё«б бн: «"—«∆нб е"г дн Ён »н—ж ! √г« Ён Ў—«»б" Ёёѕ е"гдн «бЏ—»!

"√б е Џд ѕгжЏе ё»б "«Џ« ° Ќнд я«д Ён ћжб… Џбм «бгж«ёЏ «бё «бн… жЁжћмЅ »Ё м Ёб"Ўндн нё« б жеж ѕжд «бќ«г"… Џ'—…! дў— «бнш »г—«—… ж"√бдн: гд ё«б бя √д ѕгжЏн џб» днњ еб —√н е« √д њ! ж√ћ» е: ед«я гд —¬е«! √'«Ќ »Џндне жеж нёжб: б«  д'— гЋб е–« «бяб«г... «бё«∆ѕ б« н»ян!

ж√ягб «»ж Џгш«— жя√де нЌѕшЋ дЁ"е: бг«–« е–е «б —«ћнѕн« Ён Ў—Ќя бб√гж—њ «де« гћ—ѕ г—Ќб… гд г—«Ќб ¬б«г «б'Џ» «бЁб"Ўндн «бЎжнб…!

ж'г  ббЌў«  Ћг √—ѕЁ: еб  Џ—Ёњ бн" ед«я  —«ћнѕн« √я»— гд Ќ'«— »—шн Џ—»н нё«»бе Ќ'«— »Ќ—н «"—«∆нбн! гЏя Ќё...«де« «б —«ћнѕн«!

нжге« ќ г  »"ƒ«б: «бм √ндњ

ж÷џЎ Џбм "— ¬б… «б "ћнб жеж нѕбн »«бћж«» «б√ќн— «б–н "няжд Џдж«д «бџб«Ё: «бм гжёЏ д÷«бн ћѕнѕ Ён «бЎ—нё «бм Ёб"Ўнд...

" »ём е–е «бгџ«г—… «б'Ќ«Ён… гд √г Џ г« ёг  »е Ён Ќн« н «бгедн…. б« √дя— √ддн √Ќ»»  "«»ж Џгш«—"! жгд »ж"Џе √д нб ён »е жб« нЌ»шењ! бёѕ ""Ќ—дн"...

ё«б бн ё»б √д √џ«ѕ— «бм »н—ж  ж»Ќж" н "«б"»ё «бя»н—": бн я яд  «»д ё—н… Ёб"Ўндн…... «д г« ЁЏб е гЏн Ёне —жЌ "«бЁѕ«∆н"!

жё»нб «бќ«г"… гд џ—ж» –«я «бнжг° √»Ќ—  «б"Ёнд… «бќ«г"… ж«б√ќн—… гд гнд«Ѕ Ў—«»б"° жЏбм г де« ќ н«— «бё÷н… «бЁб"Ўндн…° «б–н  —я ќбЁе «б"ƒ«б «бЌ"нд: бг«–« бг н—ЁЏ нѕе »√'«—… «бд'— яг« Ён яб ўеж— бе √г«г «бћгеж— ж«бя«гн—« њ!

"ƒ«б° √ћ«»  Џде «б√н«г!

Developed by